best rolex daytona mens diw mingzhu engine black dial black tone potential buyers will undoubtedly take advantage of the website.the interaction between light and structure highlights the three-dimensional structure of the movement is the characteristics of cheap rolex day date 118205 de los hombres 36mm presidente pulsera.
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /vendor/autoload.php:1) in /classes/language.class.php on line 108
Sąd Arbitrażowy Online OAC

Zalety OAC

Zalety OAC

Szybkość

Dzisiejszy świat funkcjonuje w bardzo szybkim tempie. Rewolucje w komunikacji i transporcie sprawiły, że ludzie wykonują znacznie więcej czynności niż poprzednie pokolenia. Kiedy jednak dochodzi do sporów (a występowanie ich w społeczeństwie jest nieuniknione), nagle sprawy nieprawdopodobnie zwalniają. Dla wielu osób, zwłaszcza dla przedsiębiorców, tytuł wykonawczy wydany po dwóch lub więcej latach od zaistnienia sporu, jest już bezużyteczny, bo dłużnik dawno nie ma majątku albo sprawa jest już nieaktualna z innych przyczyn (np. okazja gospodarcza przeminęła). Problem ten najlepiej wyraża przypisywana premierowi Wielkiej Brytanii, Williamowi Ewartowi Gladstone’owi, wypowiedź: „Justice delayed is justice denied" („Sprawiedliwość spóźniona to brak sprawiedliwości”).

Tradycyjne sądownictwo państwowe i arbitrażowe nie spełnia tak istotnego wymogu, jak szybkość rozstrzygnięcia sporu. Każdy profesjonalny pełnomocnik (radca prawny, adwokat) wie z własnego doświadczenia, że najprostsze sprawy trwają w sądach miesiącami, a bardziej skomplikowane – latami. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest przeciążenie sędziów liczbą spraw, ale także ich brak motywacji do szybkiego orzekania (ich wynagrodzenie jest stałe, wypłacane miesięcznie, nie zaś zależne od liczby lub jakości załatwionych spraw). Kolejnym problemem jest organizacja sekretariatów sądowych, przytłoczonych niezliczoną liczbą papierowych dokumentów. Najważniejszą jednak przyczyną takiego stanu rzeczy jest system doręczeń. Sądy są zmuszone wyznaczać rozprawy co kilka miesięcy, by mieć pewność, że na kolejnej z nich w aktach będą znajdować się zwrotki z zawiadomień skierowanych do wszystkich uczestników. W przeciwnym bowiem razie przeprowadzenie rozprawy może być niedopuszczalne. Operatorzy pocztowi działają zaś powoli, bo są zmuszeni ograniczać koszty do minimum, by wygrać przetarg na obsługę sądów.

Próby przyspieszenia postępowań sądowych – takie, jak np. elektroniczne postępowanie upominawcze, nierzadko prowadzą do skutku odwrotnego do zamierzonego. Po pierwsze, w razie sprzeciwu, przekazanie sprawy sądowi właściwemu trwa długo, a po drugie, dopiero wtedy rozpoczyna się rozprawa w pierwszej instancji. Należy pamiętać, że zwykle brakuje merytorycznych przeszkód do szybkiego rozstrzygnięcia sporu, a problem stanowią kwestie proceduralne.

Odpowiedzią na te problemy jest Sąd Arbitrażowy Online OAC. Błyskawiczna komunikacja i doręczenia, krótkie terminy na składanie pism oraz wydanie orzeczenia, brak możliwości sztucznego przedłużenia postępowania poprzez celowe błędy formalne (np. brak podpisu na piśmie) oraz brak konieczności wzywania osób na rozprawy (bo zeznania są dopuszczane na piśmie bądź są przeprowadzane wideokonferencje) to czynniki sprawiające, że prawnie wiążący wyrok można uzyskać już w ciągu kilku tygodni – również w sprawie przeciwko zagranicznemu kontrahentowi. To rewolucja w rozstrzyganiu sporów, która wyznacza nowe standardy w tym zakresie.


Jakość

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC dbamy o najwyższą jakość wyroków. Dlatego bardzo uważnie selekcjonujemy Arbitrów, z którymi współpracujemy. Każdy z nich musi posiadać najwyższe kompetencje prawnicze i wieloletnie doświadczenie praktyczne. Arbitrami są zatem czołowi prawnicy z Polski i zagranicy – renomowani radcowie prawni i adwokaci, nierzadko ponadto posiadający stopnie i tytuły naukowe lub będący autorami uznanych publikacji z różnych dziedzin prawa. OAC wymaga od nich także nieposzlakowanej opinii, żeby dawali rękojmię bezstronnego i rzetelnego rozstrzygania spraw.

Kierując sprawę do sądu powszechnego, strony nie mają żadnego wpływu na wybór sędziego, który będzie orzekał w ich sprawie. Wyrok może zatem wydać na przykład sędzia świeżo przeniesiony z zupełnie innego wydziału, nieposiadający żadnego doświadczenia w sprawach danego typu. W Sądzie Arbitrażowym Online OAC strony mogą wspólnie wybrać Arbitra, którego darzą zaufaniem. Mogą także zdecydować się na 3-osobowy skład orzekający, wskazując preferowane osoby. Jest to zatem dodatkowa gwarancja najwyższej jakości orzeczenia.


Skuteczność

Wyrok Sądu Arbitrażowego Online OAC ma moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego (państwowego). Na jego podstawie można prowadzić egzekucję komorniczą.

Żeby skierować wyrok sądu arbitrażowego do egzekucji komorniczej, należy uzyskać klauzulę wykonalności. W Polsce o stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu arbitrażowego lub ugody przed nim zawartej orzeka sąd apelacyjny, na obszarze którego znajduje się sąd, który byłby właściwy do rozpoznania sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd arbitrażowy. Do wniosku strona jest obowiązana załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd arbitrażowy odpis jego wyroku lub ugody przed nim zawartej, jak również oryginał klauzuli arbitrażowej lub urzędowo poświadczony jej odpis. Jeżeli wyrok sądu arbitrażowego lub ugoda przed nim zawarta albo klauzula arbitrażowa nie są sporządzone w języku polskim, strona jest obowiązana dołączyć uwierzytelniony ich przekład na język polski.

Wyroki Sądu Arbitrażowego Online OAC podlegają także wykonaniu poza granicami Polski. Zgodnie z art. III Konwencji Nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (przyjętej w 1958 roku), strony tej Konwencji uznają za wiążące i wykonują orzeczenia sądów arbitrażowych wydane za granicą. Sygnatariuszami tej Konwencji jest już 159 państw świata. Aby uzyskać uznanie i wykonalność, wystarczy przedłożyć właściwemu organowi oryginały lub należycie uwierzytelnione odpisy orzeczenia oraz klauzuli arbitrażowej.


Wygoda

Prowadzenie sporów jeszcze nigdy nie było tak wygodne. Sąd Arbitrażowy Online OAC jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z dowolnego miejsca na świecie i dowolnego urządzenia z dostępem do internetu. Można zatem pracować nad sprawą całkowicie wedle własnych preferencji. Pisma można szybciej analizować, korzystając z wyszukiwania słów kluczowych w tekście (funkcja CTRL+F). Wygodny podgląd na sprawę mogą mieć jednocześnie zarówno pełnomocnik, jak i mocodawca. Płatności można dokonywać na wiele sposobów – takich, jak: szybkie przelewy internetowe, karta kredytowa, PayPal oraz tradycyjne przelewy bankowe. Płacić można w różnych walutach (EUR, PLN, USD). Intuicyjność Serwisu Sądu sprawia, że zawsze wiadomo, jaki jest status sprawy, a dodatkowo w każdej chwili można wygenerować skrócony (zawierający chronologiczny spis czynności) oraz pełny (zawierający dodatkowo treść pism, wniosków, zarządzeń oraz wyroku) protokół sprawy. Personel Sądu jest do dyspozycji Użytkowników i niezwłocznie po zadaniu pytania odpowiada na nie.


Prostota

Korzystanie z Serwisu Sądu Arbitrażowego Online OAC jest bardzo proste i intuicyjne. Składając pozew, Użytkownik uzupełnia kolejne rubryki dotyczące stron sporu, modyfikacji procedury, klauzuli arbitrażowej, wyboru Arbitrów, prawa właściwego, języka postępowania, wartości przedmiotu sporu, treści żądań, ich uzasadnienia i dowodów. Następnie zaś dokonuje opłaty. Serwis uniemożliwia popełnianie błędów, które mogłyby wydłużyć postępowanie. Równie łatwo składa się kolejne pisma. Na każdym etapie pracy nad pismem można kliknąć w przycisk „Sprawdź poprawność", a Serwis wskaże listę błędów uniemożliwiających przejście dalej (np. brak wyboru Arbitra), a także listę ostrzeżeń, które wprawdzie nie uniemożliwiają przejścia dalej, ale zwracają uwagę Użytkownika na inne istotne kwestie (np. brak załączonych do pisma dowodów). Niezależnie od powyższego, personel Sądu jest zawsze do dyspozycji Użytkowników, niezwłocznie odpisując na przesłane zapytania.

Osobom bez wysokich kwalifikacji z zakresu prawa, a chcącym korzystać z OAC, rekomendujemy korzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników (radców prawnych, adwokatów). Ale chodzi jedynie o prawne aspekty postępowania, bo z obsługą sprawy w Serwisie OAC każdy bez problemu poradzi sobie sam.


Niskie opłaty

W porównaniu z sądami powszechnymi (państwowymi) polskimi i zagranicznymi, a także z tradycyjnymi sądami arbitrażowymi, opłaty w Sądzie Arbitrażowym Online OAC są bardzo atrakcyjne. Ale to dopiero początek oszczędności. Należy bowiem podkreślić, że w ogóle nie powstają takie wydatki, jak koszty podróży i noclegu oraz utraconych zarobków stron i świadków, koszty doręczeń pism, druku dokumentów czy podróży i noclegu Arbitrów.

Warto wspomnieć, że na żądanie strony wygrywającej, kosztami postępowania obciążana jest strona przegrywająca. Koszty zastępstwa procesowego zasądzane są na podobnym poziomie, co przed sądami państwowymi, zatem strona wygrywająca (czy jej pełnomocnik) nie jest stratna przez to, że nie skorzystała z sądu państwowego, który koszty zastępstwa procesowego zasądza.


Bezpieczeństwo

Serwis Sądu Arbitrażowego Online OAC został zaprojektowany w sposób zapewniający najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dotyczą one zarówno sfery technicznej, jak i prawnej. W przypadku tej pierwszej dbamy o wysokie standardy techniczne zabezpieczeń, żeby osoba nieuprawniona nie uzyskała dostępu do danych dla siebie nieprzeznaczonych (uwierzytelnianie, szyfrowanie danych). Regularnie tworzymy kopie zapasowe wszystkich danych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo prawne, to przykładamy dużą wagę do rzetelnej weryfikacji tożsamości Użytkowników. Dokładamy także wszelkich starań, by postawić do dyspozycji stron tylko bezstronnych Arbitrów. Na styku obu tych obszarów (bezpieczeństwa technicznego i prawnego) przestrzegamy wysokich standardów ochrony danych osobowych, a także polityki prywatności związanej z wykorzystaniem plików "cookies".


Przyjazny środowisku

W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w przypadku bardziej skomplikowanych spraw, dokumentacja dotycząca procesu składa się z tomów akt. Co więcej, tomy te są zwykle duplikowane przez to, że zarówno sąd, jak i każda ze stron muszą mieć swój komplet. W większej skali powoduje to olbrzymie marnotrawstwo papieru, który – jak wiadomo – wytwarza się z drzew. Mając na uwadze istniejący kryzys ekologiczny, warto chronić środowisko naturalne na wszelkie możliwe sposoby.

W Sądzie Arbitrażowym Online OAC nie drukujemy niczego, oprócz wyroku końcowego. Cała dokumentacja jest sporządzana wyłącznie w formie elektronicznej. Również strony nie mają potrzeby jej drukować, bo łatwiej i wygodniej jest przechowywać ją w formie elektronicznej, w której już i tak istnieje. A jeśli nie chciałyby jej przechowywać, to zawsze jest ona dostępna w OAC (po zakończeniu sprawy jest bowiem przenoszona do archiwum również w formie elektronicznej).